Cung cấp dịch vụ Share Hosting sử dụng cho phần mềm quản lý khách hàng CRM