Tính năng quản lý kho tích hợp sẵn trong phần mềm quản lý khách hàng được kích hoạt khi kết hợp với module tự động hóa.

Hàng hóa sẽ tự động được cập nhật

  • Tăng khi đơn mua (Purchase Order) thành công
  • Giảm khi chuyển đổi đơn bán (Sales Order) sang hóa đơn (Invoice) thành công

Kết hợp với quy trình tự động hóa, doanh nghiệp sẽ kiểm soát được hàng hóa tồn kho, hàng hóa sắp hết để có chính sách nhập kho kịp thời

Bên cạnh đó phần mềm cũng có thể giúp doanh nghiệp rà soát các sản phẩm hàng hóa hết hạn, quá hạn hoặc chậm bán v..v.. từ đó doanh nghiệp có thể xây dựng chính sách bán hàng phù hợp cho từng loại sản phẩm cụ thể