Khó khăn của CRM

Triển khai CRM luôn là một thách thức với doanh nghiệp cần đáp ứng đủ 3 yếu tố

  • Người triển khai hiểu rõ lợi ích của CRM.
  • Có vai trò quyết định trong việc triển khai.
  • Có quyết tâm triển khai tới cùng.

Các yếu tố cản trở:

  • Nhân viên không chịu thay đổi, tiếp nhận CRM họ lo ngại vấn đề giám sát từ doanh nghiệp chứ không phải cung cấp công cụ hỗ trợ để làm giảm áp lực công việc cho họ.
  • Các bộ phận trong doanh nghiệp còn hoạt động độc lập, không có sự gắn kết hoặc gắn kết rời rạc
  • CRM là 1 chiến lược lâu dài, không phù hợp với chiến lược ngắn hạn, tức thời

Nắm bắt được các yếu tố thúc đẩy thành công và nhận thức rõ được yếu cản trở là một trong những yếu tố quan trọng để từ đó khắc phục các vấn đề, tiến tới triển khai thành công phần mềm quản lý khách hàng